Zayo Group to Buy Manitoba Telecom’s Allstream Unit